Solmiokassan toimitusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen

Näitä Pilvipalveluohjelmiston yleisiä sopimusehtoja (”Yleiset sopimusehdot”) sovelletaan Fresh IT Oy:n tai Fresh IT Oy:n valtuuttaman jälleenmyyjän (”Toimittaja”) ja Pilvipalveluohjelmiston tilaajan (”Asiakas”) väliseen Pilvipalveluohjelmisto-sopimukseen (”Sopimus”) sekä Sopimuksen alla toimitettaviin tuotteisiin ja palveluihin.
Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen tai kun Toimittaja on muutoin hyväksynyt Asiakkaan allekirjoittaman Sopimuksen. Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluviin yhtiöihin, joille Toimittaja toimittaa Pilvipalveluohjelmistoa.

2. Sopimuksen kohde ja määritelmät

Toimittaja tuottaa Asiakkaalle Sopimuksessa sovitun mukaisesti:
– Android kassakonesovellus ja taustajärjestelmä.
Näissä Yleisissä sopimusehdoissa ”Pilvipalveluohjelmistolla” tarkoitetaan Toimittajan omistamia ohjelmistoja. ”Laitteella” tarkoitetaan Toimittajan omistamia laitteita ja siihen liittyviä ohjelmistoja.
Toimittaja toimittaa Asiakkaan pyynnöstä kulloinkin voimassa olevat palvelukuvaukset ja käyttöohjeet Pilvipalveluohjelmistolle.

3. Pilvipalveluohjelmiston tuottaminen

Toimittaja tuottaa Sopimuksen mukaisen Pilvipalveluohjelmiston Toimittajan menetelmiä käyttäen ja parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää Pilvipalveluohjelmiston tuottamisessa alihankkijoita. Osapuoli vastaa käyttämänsä alihankkijan suorituksesta kuten omastaan.
Toimittajalla on oikeus tehdä Pilvipalveluohjelmiston tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia ja päivityksiä. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Toimittaja ilmoittaa Asiakkaaseen vaikuttavista Pilvipalveluohjelmiston muutoksista kohtuullisessa ajassa ja kuitenkin vähintään 14 päivää etukäteen. Asiakkaan pyytämistä muutoksista palvelun sisältöön peritään Toimittajan määrittämä maksu.

4. Pilvipalveluohjelmistoon liittymisen edellytykset

Pilvipalveluohjelmistoon liittyminen ja sen käyttäminen edellyttää kulloinkin, että: (a) Asiakkaalla on voimassa oleva sopimus Toimittajan kanssa; (b) Asiakkaalla on voimassa oleva käyttölisenssi; (c) Asiakas noudattaa Toimittajan kulloinkin antamia kirjallisia ohjeita Pilvipalveluohjelmiston käyttämisestä.

Toimittajalla on oikeus julkaista ohjeita Asiakkaalle ilmoittamallaan Internet-sivustolla. Olennaisista muutoksista ohjeisiin Toimittaja tiedottaa lisäksi Asiakkaalle erikseen.

Mikäli Asiakkaalle tarjottava Pilvipalveluohjelmisto sisältää Asiakkaan tietojärjestelmiin integroitavia osia, Asiakkaan tulee etukäteen varmistaa tietojärjestelmänsä ja Pilvipalveluohjelmiston yhteensopivuus. Sopimus ei velvoita toimittamaan kehittämään, toimittamaan tai ylläpitämään Asiakkaan tietojärjestelmään yhteensopivaa Pilvipalveluohjelmistoa ellei tästä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

5. Asiakkaan tietojen toimittaminen

Asiakkaan on toimitettava Toimittajalle kunkin palvelun, tai tuotteen toimittamiseen liittyvät esiasennustiedot sovitun aikataulun mukaisesti, ja ilmoitettava hyvissä ajoin kaikista muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista Pilvipalveluohjelmiston suorittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Tiedot on toimitettava Toimittajan ilmoittavan tavan mukaisesti. Asiakas vastaa Toimittajalle antamistaan tiedoista ja niiden oikeellisuudesta.

Asiakas vastaa omien tietojensa, jotka vaikuttavat Pilvipalveluohjelmiston käytettävyyteen ja turvallisuuteen, oikeellisuudesta ja muuttuneiden tietojen päivittämisestä Pilvipalveluohjelmistoon tai Toimittajalle. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä Toimittajalle kaikki merkitykselliset tiedot sekä niiden muutokset, esimerkiksi muutokset Asiakkaan osoitteessa. Asiakas vastaa siitä, että sen Toimittajalle toimittamat tiedot ovat virheettömiä ja että tiedot ovat aina ajan tasalla. Asiakas vastaa virheellisten tietojen aiheuttamista viivästyksistä, tietoturvariskeistä ja muista mahdollisista riskeistä.

Asiakkaalla on vastuu siitä, että sillä on oikeus luovuttaa toimittajalle edellä mainitut tiedot.

6. Pilvipalveluohjelmiston toimitus

Toimittaja toimittaa Pilvipalveluohjelmiston Asiakkaan käyttöön sovitun aikataulun mukaisesti tai, jos toimitusajasta ei ole tehty nimenomaista sopimusta, kohtuullisessa ajassa Sopimuksen syntymisestä tai tilauksesta.

Asiakas on velvollinen tarkastamaan Pilvipalveluohjelmistoon liittyvät palvelut, laitteet ja komponentit välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, mikäli Asiakas ei kirjallisesti reklamoi havaitsemistaan virheistä kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Asiakas vastaa

Pilvipalveluohjelmiston tarkastamisen ja mahdollisen reklamaation aiheuttamista kustannuksista itse.
Toimittajalla on oikeus periä Pilvipalveluohjelmistoon kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun Pilvipalveluohjelmistoa ei ole voitu toimittaa

Asiakkaasta johtuvasta syystä. Mikäli Pilvipalveluohjelmistoa toimitetaan Asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, Toimittajalla on oikeus päättää uusi toimitusajankohta.

7. Immateriaalioikeudet ja palvelun käyttö

7.1 Käyttöympäristö
Asiakas vastaa siitä, että ohjelmistoja käytetään ainoastaan sallituissa käyttöympäristöissä joita koskevat tiedot on ilmoitettu Sopimuksessa.

7.2 Palveluun sisältyvät laitteet tai lisäkomponentit
Toimittajan Asiakkaalle toimittamat laitteet ja lisäkomponentit ovat Toimittajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja kaikki immateriaalioikeudet ohjelmistoon kuuluvat Toimittajalle ja/tai kolmansille osapuolille.
Asiakkaalle syntyy Sopimuksen voimassaolon ajaksi oikeus pitää laitteita ja lisäkomponentteja hallussaan ja käyttää niitä omassa liiketoiminnassaan edellytyksin, että Asiakas kulloinkin noudattaa Sopimuksen ehtoja ja maksaa Sopimuksen mukaiset maksut.
Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä, vuokrata tai muutoin luovuttaa laitteita tai sen hallintaa kolmannelle osapuolelle taikka käyttää laitteita muuhun kuin Sopimuksen sallimaan tarkoitukseen.

7.3 Asiakkaan ostamat laitteet
Laitteiden ja lisäkomponenttien omistusoikeus siirtyy asiakkaalle kun kauppahinta on suoritettu täysimääräisesti. Asiakkaalle ei synny omistusoikeutta laitteesta Toimittajan ja kolmannen osapuolen ohjelmistoihin ja muuhun Pilvipalveluohjelmiston osiin. Asiakas saa Pilvipalveluohjelmiston muihin osiin Sopimuksen ehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Asiakkaan ostamilla Laitteillä on kahdentoista (12) kuukauden materiaali- ja valmistustakuu toimituspäivästä lukien.

7.4 Ohjelmistot ja dokumentit
Toimittajan tuottamien ohjelmistojen, asiakirjojen, testausaineiston ja -tiedon sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Toimittajan tai kolmannen osapuolen omaisuutta eikä Asiakkaalla ole ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa aineistoa, asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, taikka käyttää ohjelmistoja palvelujen tuottamiseen kolmansille osapuolille, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4(6) Solmio®-kassan sopimusehdot

Toimittaja myöntää Asiakkaalle oikeuden käyttää Toimittajan Sopimuksen perusteella toimitettuja ohjelmistopalveluita ja palveluaineistoa Sopimuksen voimassaolon ajan Asiakkaan liiketoiminnassa. Asiakkaalla sekä asiakkaan lukuun toimivilla kolmansilla osapuolilla on kuitenkin oikeus käyttää ohjelmistopalvelusta käyttöönsä saamaa Asiakkaan aineistoa sisältävää aineistoa ja Asiakkaalle luotua aineistoa (esimerkiksi raportteja) myös Sopimuksen päättymisen jälkeen. Käyttöoikeuden päättyessä Asiakkaan on omalla kustannuksellaan joko palautettava tai Toimittajan pyynnöstä tuhottava hallussaan olevat Toimittajan aineistot ja tietovälineet sekä jäljennökset näistä.

7.5 Asiakkaan laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas vastaa niiden laitteiden ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly Sopimuksen mukaiseen Pilvipalveluohjelmistoon. Asiakas hankkii kaikki Pilvipalveluohjelmiston tarvitsemat tietoliikenneyhteydet toimipaikoilleen ja vastaa niihin liittyvistä kustannuksista.

8. Palvelun käytettävyys ja käyttökatkot

Toimittaja ylläpitää Pilvipalveluohjelmiston käyttökunnossa Sopimuksen mukaisesti ja korjaa palvelun virheet niin pian kuin mahdollista. Toimittaja ei kuitenkaan takaa sitä, että Pilvipalveluohjelmisto on keskeytyksettä käytettävissä eikä takaa virheen tai keskeytyksen korjauksen toteutumista missään tietyssä määräajassa.

Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Pilvipalveluohjelmisto, jos se on tarpeen ohjelmistopäivitystä, korjaus- ja ylläpitotöitä tai kehittämistä varten taikka siihen on muu perusteltu syy. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan Pilvipalveluohjelmiston käyttökatkosta etukäteen Asiakkaalle. Toimittaja pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Ennakkoilmoitus tapahtuu joko palvelun käyttöliittymässä, Toimittajan kotisivuilla, sähköpostilla tai erikseen sovitun mallin mukaisesti.
Toimittajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta tilapäisesti keskeyttää Pilvipalveluohjelmiston tuottaminen tietoturvaan liittyvän akuutin virheen tai uhan takia. Toimittaja tiedottaa Asiakasta tilanteesta heti kun se on mahdollista.

Toimittaja ei vastaa Pilvipalveluohjelmistoon liittyvien kolmansien osapuolten palveluiden tai järjestelmien toimivuudesta, saatavuudesta tai muista velvoitteista. Tällaisia palveluita ovat mm.: (a) Toimittajan Pilvipalveluohjelmiston ulkopuoliset tietoliikenneyhteydet mukaan lukien Asiakkaan myyntipisteiden tietoliikenneyhteydet, (b) tilityspalveluiden tarjoajien ja kortinmyöntäjien varmennusjärjestelmät ja niiden yhteydet, (c) Asiakkaan langalliset Internet-yhteydet, Asiakkaan langattomat yhteydet, langattomat tietoliikenneverkot, ja (d) muut mahdolliset kolmannen osapuolen tuottamat palvelut ja/tai palveluun liittyvät lisäkomponentit.

9. Palvelun virhe ja virheiden korjaaminen

Pilvipalveluohjelmistossa katsotaan olevan virhe, jos se Toimittajan vastuulla olevasta syystä olennaisesti poikkeaa Sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti Pilvipalveluohjelmiston käyttämistä.
Toimittajan vastuu Pilvipalveluohjelmiston virheestä rajoittuu Toimittajan vastuulla olevan virheellisen palvelun virheen korjaamiseen niin kuin edellä on sanottu.

Toimittajasta riippumattomasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta syystä aiheutuneen virheen korjaus ei sisälly Pilvipalveluohjelmistoon. Toimittaja veloittaa erikseen korjaustyöstä, joka liittyy tällaiseen virheeseen, mukaan lukien virheet jotka johtuvat (a) palvelun virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden tai palvelun ympäristövaatimusten noudattamisessa, tai (b) palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, datayhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä taikka muun kuin Toimittajan tekemästä muutoksesta tai korjauksesta.

Toimittajan vastuu laitteen virheestä rajoittuu kohdassa 11 todettuun.

10. Laitteen vahingoittuminen ja katoaminen

Asiakkaan tulee käsitellä laitteita huolellisesti ja siten, etteivät ne vahingoitu tai katoa. Mikäli laite vahingoittuu tai katoaa, siitä on viipymättä ilmoitettava Toimittajalle.

Asiakas on lisäksi velvollinen korvaamaan laitteen vahingoittumisesta tai katoamisesta Toimittajalle syntyvät kustannukset ja vahingot. Laitteen vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuva Pilvipalveluohjelmiston keskeytyminen ei vapauta Asiakasta Sopimuksen mukaisten palvelumaksujen maksamisesta.

Asiakas vastaa siitä, että sillä on koko sopimuskauden ajan voimassaoleva vakuutus, joka kattaa palveluun sisältyvät laitteet ja niihin mahdollisesti liittyvät lisäkomponentit.

11. Laitteen vaihto

Mahdollisissa laiterikkotapauksissa Asiakas sitoutuu toimittamaan viallisen Laiteen viipymättä Toimittajalle. Toimittaja toimittaa Asiakkaalle toimivan Laitteen vähintään kolmen (3) arkipäivän (ma-pe, arkipyhät pois lukien) aikana.
Mikäli Toimittaja havaitsee, että Laitteen vika on aiheutunut esimerkiksi tapaturmasta, ulkopuolisesta henkilöstä, tulipalosta, ilmastoinnin, sähkön tai salaman aiheuttamista vioista tai häiriöistä, vesivauriosta tai muusta tällaisesta syystä taikka muuttuneista käyttöolosuhteista tai Laitteen käyttämisestä muuten kuin asianmukaisella tavalla, Laitteen vaihtokustannukset veloitetaan Asiakkaalta.
Mikäli Toimittaja havaitsee, että asiakkaan ostaman Laitteen vika on laitteen materiaali- ja valmistakuun piirissä, asiakkaalle toimitetaan uusi

Laite veloituksetta.

Toimittajalla on aina oikeus toimittaa Asiakkaalle rikkoutunutta Laitetta uudempi versio Laitteesta.
Mikäli Pilvipalveluohjelmistoon valittu Laitemalli ei täytä määräaikaisen sopimuskauden jälkeen kassakonealalla, verotuksessa tai maksukorttialalla voimassa olevia tietoturvamäärityksiä tai standardeja, niin Toimittajalla on oikeus vaatia Asiakasta vaihtamaan käytössä olevat Laitteet korvaavaan malliin. Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle vaihtotarpeesta heti kun on saanut asian tietoonsa. Asiakkaan tulee vaihtaa Laitteet, viimeistään (6) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on tiedotettu. Asiakas vastaa Laitteen vaihdosta aiheutuvista kustannuksista.
Toimittajan vastuu Laitteen virheistä ja vioista on rajoitettu tässä kohdassa määriteltyyn vaihtovelvoitteeseen.

12. Maksut ja kulut

Asiakas sitoutuu maksamaan Pilvipalveluohjelmiston käytöstä kulloinkin voimassa olevan Toimittajan hinnaston mukaiset avaus-, palvelu- ja muut käsittelymaksut. Asiakas vastaa Sopimuksen nojalla saamansa Laitteen toimitus-, kuljetus- ja muista kustannuksista.
Toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja ja laskutusperusteita ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle vähintään kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään hinnanmuutoksen voimaantulohetkellä ilmoittamalla siitä Toimittajalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantulohetkeä.

Mikäli palveluun vaikuttavassa lainsäädännössä, viranomaismääräyksissä tai verotuksessa tapahtuu muutoksia, on Toimittajalla kuitenkin oikeus välittömästi muuttaa hintojaan näiden aiheuttamaa kustannusvaikutusta vastaavaksi. Toimittajalla on samanlainen oikeus muuttaa hintojaan, jos kolmansien osapuolten ilmoittamat hinnankorotukset vaikuttavat tässä Sopimuksessa
sovittuihin hintoihin.

5(6) Solmio®-kassan sopimusehdot

Palvelumaksun laskutusväli on yksi (1) kuukausi kerrallaan etukäteen, maksuaika on neljätoista (14) vuorokautta netto laskun päiväyksestä. Laitekohtainen käsittelykulu, mahdollinen vaihtolaitemaksu ja postikulut peritään laite- ja vaihtolaitetoimitusten yhteydessä.
Toimittajalla on oikeus periä Pilvipalveluohjelmistosta erääntyneet saatavat viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen Asiakkaan toimittamasta vakuudesta tai ennakkomaksusta. Toimittaja ei maksa Asiakkaalle korkoa ennakkomaksulle tai vakuudelle.

13. Vakuus

Toimittajalla on oikeus tarkastaa Asiakkaan luottotiedot Sopimusta solmittaessa ja sen aikana. Toimittajalla on Asiakkaan luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun vastaavan perustellun syyn vuoksi saataviensa turvaamiseksi oikeus vaatia Asiakkaalta Pilvipalveluohjelmistosta ennakkomaksua tai vakuutta esimerkiksi pankkitalletuksen tai -takauksen muodossa. Asiakas sitoutuu huolehtimaan vakuuden pysyvyydestä.
Toimittaja vapauttaa vakuuden viimeistään yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluttua Sopimuksen päättymisestä edellytyksin, että Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksut Toimittajalle ja palauttanut Laitteet Toimittajalle Sopimuksen mukaisesti.

14. Turvallisuusvelvoitteet

Asiakas noudattaa ja vastaa siitä, että sen käyttämät Asiakkaan alihankkijat noudattavat toiminnassaan Kansainvälisten korttijärjestöjen asettamaa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) -nimistä tietoturvastandardia ja PCI DSS:n korvaavia myöhempiä velvoittavia standardeja sekä tietoturvastandardien edellyttämiä raportointi- ja auditointivelvoitteita.
Asiakas vastaa siitä, ettei Asiakas itse tai mahdollisesti käyttämänsä alihankkija tallenna tai säilytä PCI DSS -tietoturvastandardin vastaisesti korttinumero- tai muuta tietoturvastandardien vastaista dataa.
Toimittaja vakuuttaa, että Pilvipalveluohjelmisto täyttää korttimaksamisen vaatimat sertifikaatit ja tietoturvavaatimukset Kassakonelaitteistojen ja – ohjelmistojen osalta.

15. Henkilötiedot

Pilvipalveluohjelmiston yhteydessä Asiakas luovuttaa Toimittajalle henkilötietoja Pilvipalveluohjelmiston suorittamista varten. Asiakas varmistaa ennen luovutusta, että sillä on oikeus luovuttaa tietoja Toimittajalle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa edelleen Toimittajan alihankkijoille, Asiakkaan tilityspalvelun tarjoajille, muille pankeille ja finanssilaitoksille sekä viranomaisille (kuten finanssivalvontaviranomaisille) tässä Sopimuksessa mainittuihin tarkoituksiin.
Toimittaja vastaa siitä, että Pilvipalveluohjelmiston tuottamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Suomessa voimassa olevia, henkilötietojen käsittelystä annettuja lakeja ja asetuksia.

Toimittajalla on oikeus siirtää henkilötiedot ja niiden käsittelyn muihin maihin, jos se on tarpeen Sopimuksen mukaisen Pilvipalveluohjelmiston tuottamiseksi. Hyväksymällä tämän Sopimuksen, Asiakas antaa suostumuksensa sille, että Toimittajalle luovutetut henkilötiedot voidaan siirtää myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella oleviin maihin. Toimittaja pyrkii näissä tilanteissa varmistamaan, että riittävän tietosuojan tasosta on huolehdittu hyödyntämällä Euroopan komission laatimia mallilausekkeita tai Safe Harbor -järjestelyitä.

16. Voimassaolo ja päättyminen

Ellei muuta sovita, Sopimus on voimassa Sopimuksen allekirjoittamisesta kolmenkymmenenkuuden (36) kuukauden pituisen sopimuskauden. Sopimus jatkuu määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Toimittajalla on oikeus irtisanomisaikaa noudattamatta välittömästi purkaa Sopimus tai estää Pilvipalveluohjelmiston käyttö, jos (a) Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä laskuaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun eräpäivästä; (b) Asiakas rikkoo Sopimuksen ehtoja tai ei enää täytä kohdassa 4 mainittuja Pilvipalveluohjelmistoon liittymisen edellytyksiä; (c) Asiakas on haettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai se on asetettu selvitystilaan tai Asiakas on muutoin todettu yleisesti kyvyttömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan; (d) Toimittajalla on perusteltua syytä epäillä, että Asiakas toimii lainvastaisesti, Asiakas käyttää Pilvipalveluohjelmistoa, laitteita, maksukortteja tai korttitietoa lainvastaiseen toimintaan, lainvastaisella tavalla tai muuten tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa Toimittajalle, kortinhaltijoille tai kolmansille osapuolille; tai (e) Asiakas aiheuttaa häiriöitä Toimittajan Pilvipalveluohjelmistolle tai muille Pilvipalveluohjelmiston käyttäjille, muuttaa Pilvipalveluohjelmiston toiminnallisuuksia tai käyttää Pilvipalveluohjelmistoa Toimittajan ohjeiden vastaisesti.

Asiakkaalla on oikeus purkaa Sopimus, jos Pilvipalveluohjelmisto poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä Toimittaja korjaa puutetta tai uusi toimitusta kohtuullisessa ajassa Asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos Pilvipalveluohjelmiston toimitus viivästyy kohtuuttomasti Toimittajan tuottamuksesta johtuvasta syystä. Asiakkaan purkuoikeus koskee Pilvipalveluohjelmiston virheellistä tai viivästynyttä osaa.
Toimittajalla on oikeus lopettaa Pilvipalveluohjelmiston tai sen ominaisuuden tuottaminen perustellusta syystä. Toimittajalla on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

17. Palvelun keskeyttäminen

Toimittajalla on oikeus kohdan 16 purkuoikeuden sijasta tai sen lisäksi estää Pilvipalveluohjelmistoiden käyttö ja estää kirjautuminen Asiakkaalta tai Asiakkaan yksittäiseltä Laitteelta. Toimittaja ilmoittaa tämän kohdan mukaisista toimenpiteistä ilman aiheetonta viivytystä Asiakkaalle.

18. Sopimuksen päättymisen vaikutukset

Asiakas sitoutuu omalla kustannuksellaan palauttamaan palveluun sisältyvän Laitteen Toimittajalle 30 päivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä. Lisäksi Asiakas sitoutuu hävittämään kaikki Sopimuksen nojalla käyttöönsä saamat Laitteeseen liittyvät ohjelmat sekä niiden mahdolliset varmuuskopiot. Asiakkaan tulee noudattaa Toimittajan kulloinkin antamia erillisohjeita hävittämisestä. Jos Asiakas ei palauta palveluun sisältyvää Laitetta tai hävitä ohjelmia, Toimittajalla on oikeus hakea Laite ja hävittää ohjelmat Asiakkaan kustannuksella tai laskuttaa Asiakkaalta Laitteen hinta.

Pilvipalveluohjelmistoon liittyviä maksettuja palvelumaksuja ei Sopimuksen päättyessä palauteta. Mikäli Sopimus päättyy Asiakkaasta johtuvasta syystä Sopimuksen ollessa määräaikaisena voimassa, Toimittajalla on oikeus laskuttaa kaikki jäljellä olevan sopimuskauden palvelumaksut Sopimuksen päättyessä.

19. Vastuunrajaukset

Toimittaja ei vastaa Pilvipalveluohjelmistosta Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista, kustannuksista tai tappioista. Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle vahingoista, jotka syntyvät Sopimuksen mukaisen Pilvipalveluohjelmiston keskeytyksestä tai pitkittymisestä. Toimittajan vahingonkorvausvastuu välittömien vahinkojen osalta rajoittuu määrään, joka enimmillään vastaa Asiakkaan Laitteesta kolmen (3) kuukauden ajalta Sopimuksen mukaan maksamia palvelumaksuja.
Toimittaja ei vastaa Laitteiden jakelu- tai toimitusaikatauluista. Toimittaja ei myöskään ole vastuussa laitevalmistajien toimitusaikatauluista.
Toimittaja ei vastaa Asiakkaan vastuulla olevista syistä tai Toimittajasta riippumattomista virheistä tai häiriöistä aiheutuneista kustannuksista tai vahingoista Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Toimittajalla on

6(6) Solmio®-kassan sopimusehdot
oikeus veloittaa edellä mainittujen kaltaisten virhetilanteiden korjauskulut täysimääräisesti.

20. Ylivoimainen este

Kumpikaan tämän Sopimuksen osapuolista ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat osapuolen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisiksi esteiksi katsotaan mm. palveluestohyökkäys, tulipalo, sota, kapina, pakko-otto, mellakka, takavarikko, lakko, sulku, boikotti, muu työtaistelu, myös silloin kun Sopimuksen osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena ja yleisen tietoliikenteen tai maksuliikenteen keskeytys. Osapuolet sitoutuvat viipymättä ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

21. Salassapito

Kumpikin osapuoli sitoutuu käsittelemään luottamuksellisina toisen osapuolen antamat luottamuksellisiksi ymmärrettävät tiedot, neuvottelut ja asiakirjat. Toimittajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa Asiakasta koskevia luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille, jos ja siltä osin kuin tämä on välttämätöntä järjestelmän ylläpitämiseksi tai Pilvipalveluohjelmiston tuottamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi.

Toimittajalla on oikeus luovuttaa Pilvipalveluohjelmistossa käsiteltäviä luottamuksellisia maksutapahtumatietoja asiakaspalvelua tuottavalle kolmannelle osapuolelle siinä laajuudessa kuin asiakaspalvelun tuottaminen edellyttää.

Salassapitovelvoite on voimassa Pilvipalveluohjelmistosopimuksen voimassaoloajan sekä viisi (5) vuotta Sopimuksen päättymisen jälkeen, jollei laissa ole joidenkin tietojen osalta säädetty pidempää salassapitoaikaa.

Osapuolet sitoutuvat erityisesti pitämään salassa korttitiedot ja huolehtimaan siitä, etteivät ne joudu ulkopuolisten tietoon. Tämä velvollisuus pysyy voimassa Sopimuksen ja muiden salassapitovelvoitteiden päättymisestä huolimatta.

22. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Toimittajan hyväksymästä Sopimuksen siirrosta peritään Pilvipalveluohjelmiston hinnaston mukainen Sopimuksen siirtomaksu Asiakkaalta.
Toimittajalla on oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa osin tai kokonaisuudessaan kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan yhteydessä kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta etukäteen Asiakkaalle erikseen. Toimittajalla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

23. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, riidat ratkaistaan suomen kielellä Tampereen käräjäoikeudessa.

24. Sopimusehtojen voimassaolo

Nämä Sopimusehdot tulevat voimaan 1.1.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä Sopimusehtoja sovelletaan 1.1.2017 ja sen jälkeen solmittuihin sopimuksiin.

Toimittaja voi muuttaa näitä Sopimusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista Sopimusehdoista vähintään kaksi (2) kuukautta ennen niiden voimaantuloa kirjallisesti. Jos muutos ei johdu laista, asetuksesta, viranomaisen määräyksestä tai päätöksestä ja muutos on Asiakkaalle epäedullinen, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutoksen voimaantulohetkenä ilmoittamalla siitä kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

25. Sopimuksen liitteet ja pätemisjärjestys

Tähän sopimukseen kuuluvat osina seuraavat liitteet
1. lT2015 Erityisehtoja Valmisohjelmistojen toimituksesta (EVT),
2. lT2015 Erityisehtoja Laitetoimituksista (ELT),
3. IT2015 Erityisehtoja Konsultointi- ja muista asiantuntija palveluista (EAP),
4. IT2015 EOY – Erityisehtoja Ohjelmistojen ylläpitopalveluista,
5. IT2015 ETP – Erityisehtoja Tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu)
6. lT2015 Yleiset sopimusehdot (YSE).

Tämä sopimuksen, sen liitteiden ja lT2015 sopimusehtojen välillä noudatetaan seuraavaa pätemisjärjestystä.
1. Tämä sopimus
2. Sopimuksen muut liitteet. Mikäli liitteet ovat ristiriidassa keskenään, pätee pienempinumeroinen liite ennen suurempinumeroista liitettä.
3. IT2015 sopimusehtojen erityisehtoliitteet
4. lT2015 Yleiset sopimusehdot (YSE)